>
V
VI
VII
VIII
IX
Minne J. Kooistra ♂
X
Jeltje Jilts ♀
Jilt M. Kooistra ♂
*±1788 Engwierum
†26-06-1846 Oostdongeradeel
X 25-01-1812 Ferwerderadeel (maire Blija)
Jelle Diddes (Dids) ♂
*1685 Hardegarijp
X
Wopkjen Fockes (Foekes) ♀
*1690 Roodkerk
†1742 Veenwouden
Fokke Jelles ♂
*1715 Veenwouden
†1775
X 1742
Harke Theunis ♂
X
Tjitske Romckes ♀
Biettje (B.) Harkes ♀
*1720
†19-07-1768 Veenwouden
Wybren F. van der Meulen ♂
*1756 Murmerwoude
†?-11-1804 Murmerwoude
X 1778
Jan Tjeerds (Venema) ♂
Wypkje Jans (Venema)(van der Veen) ♀
*±1758 Surhuisterveen
†03-04-1827 Murmerwoude (Dantumadeel)
Bjetje W. van der Meulen ♀
*±1786 Murmerwoude (Dantumadeel)
†07-12-1855 Murmerwoude (Dantumadeel)
Minne J. Kooistra ♂
*±1818 Rinsumageest
†30-03-1895 Akkerwoude
24 ♂
Minne Jilts Kooistra
leeftijd: ± 77 jaar
*±1818 Rinsumageest
30-03-1895 Akkerwoude
huwelijk 13-05-1852 in Dantumadeel met
Trijntje Binnes Kooistra
leeftijd: 61 jaar
*22-11-1829 Akkerwoude
17-04-1891 Dantumadeel
48 ♂
Jilt Minnes Kooistra
leeftijd: ± 58 jaar
*±1788 Engwierum
26-06-1846 Oostdongeradeel
huwelijk 25-01-1812 in Ferwerderadeel (maire Blija) met
Bjetje Wybrens van der Meulen
leeftijd: ± 69 jaar
*±1786 Murmerwoude (Dantumadeel)
07-12-1855 Murmerwoude (Dantumadeel)
96 ♂
Minne Jans Kooistra
is de biologische vader van het kind van
Jeltje Jilts
97 ♀
Jeltje Jilts
is de biologische moeder van het kind van
Minne Jans Kooistra
49 ♀
Bjetje Wybrens van der Meulen
leeftijd: ± 69 jaar
*±1786 Murmerwoude (Dantumadeel)
07-12-1855 Murmerwoude (Dantumadeel)
huwelijk 25-01-1812 in Ferwerderadeel (maire Blija) met
Jilt Minnes Kooistra
leeftijd: ± 58 jaar
*±1788 Engwierum
26-06-1846 Oostdongeradeel
98 ♂
Wybren Fokkes van der Meulen
leeftijd: 47 of 48 jaar
*1756 Murmerwoude
?-11-1804 Murmerwoude
huwelijk 1778 met
Wypkje Jans (Venema)(van der Veen)
leeftijd: ± 69 jaar
*±1758 Surhuisterveen
03-04-1827 Murmerwoude (Dantumadeel)
196 ♂
Fokke Jelles
leeftijd: 59 of 60 jaar
*1715 Veenwouden
~04-10-1771 Akkerwoude
1775
relaties:
(1) huwelijk 1734 met
Trijntje Sikkes
1742
(2) huwelijk 1742 met
Biettje (Beertje) Harkes
leeftijd: 47 of 48 jaar
*1720
19-07-1768 Veenwouden
392 ♂
Jelle Diddes (Dids)
leeftijd:
*1685 Hardegarijp
~12-02-1685 Tietjerkstradeel
is de biologische vader van kinderen van
Wopkjen Fockes (Foekes)
leeftijd: 51 of 52 jaar
*1690 Roodkerk
1742 Veenwouden
393 ♀
Wopkjen Fockes (Foekes)
leeftijd: 51 of 52 jaar
*1690 Roodkerk
1742 Veenwouden
is de biologische moeder van kinderen van
Jelle Diddes (Dids)
leeftijd:
*1685 Hardegarijp
~12-02-1685 Tietjerkstradeel
197 ♀
Biettje (Beertje) Harkes
leeftijd: 47 of 48 jaar
*1720
19-07-1768 Veenwouden
huwelijk 1742 met
Fokke Jelles
leeftijd: 59 of 60 jaar
*1715 Veenwouden
~04-10-1771 Akkerwoude
1775
394 ♂
Harke Theunis
huwelijk met
Tjitske Romckes
395 ♀
Tjitske Romckes
huwelijk met
Harke Theunis
99 ♀
Wypkje Jans (Venema)(van der Veen)
leeftijd: ± 69 jaar
*±1758 Surhuisterveen
03-04-1827 Murmerwoude (Dantumadeel)
huwelijk 1778 met
Wybren Fokkes van der Meulen
leeftijd: 47 of 48 jaar
*1756 Murmerwoude
?-11-1804 Murmerwoude
198 ♂
Jan Tjeerds (Venema)