>
Geesje ten Hoeve
 *15-08-1850 Opsterland
 †05-09-1873 Aengwirden
Jenke ten Hoeve
 *29-06-1852 Opsterland
 †29-07-1940 Leeuwarden
X 
Jacob W. van der Laan
 *1851 Luinjeberd
Barteld ten Hoeve
 *19-07-1855 Oldelamer
 †07-10-1855 Opsterland
Elisabeth ten Hoeve(1)
 *16-08-1878 Terband
 †06-06-1937 Heerenveen
X 
David Weenings
 *1877 Heerenveen
 †06-06-1937
Baukje ten Hoeve(1)
 *03-11-1881 Terband
 †23-11-1952
X 
Rinze Douma
 *24-06-1879 Terband
 †01-10-1944
Geert ten Hoeve(1)
 *01-12-1884 Terband
 †01-01-1961 Leeuwarden
X 05-08-1909 Haskerland 
Dienke Boersma
 *±1885
 †1990
Jinke ten Hoeve(1)
 *18-05-1888 Haskerland
 †28-02-1889 Nijehaske
Attje ten Hoeve
 *23-03-1919 Terband
Hendrik ten Hoeve
 *15-09-1946 Heerenveen
X 25-11-1970 Rotterdam 
Marrigje Lafeber
 *05-10-1950 Rotterdam
Willemke ten Hoeve
 *25-06-1948 Leeuwarden
X 1972 Rotterdam 
Alexander C. Lemmens
 *14-03-1950 Tilburg
Pieter ten Hoeve
 *12-09-1950 Leeuwarden
X 
Ellen
Pierkje ten Hoeve
 *09-05-1954 Rotterdam
X 
Adriaan van Erven
Jacoba ten Hoeve
 *15-10-1956 Rotterdam
Johannes ten Hoeve
 *08-03-1958 Rotterdam
Bartele ten Hoeve
 *27-03-1920 Terband
 †12-05-1960 Rotterdam
X 17-01-1946 Heerenveen, Nederland 
Dirkje Kooistra
 *05-09-1918 Broek onder Akkerwoude
 †03-09-1993 Leeuwarden
Johannes ten Hoeve
 *21-01-1922 Terband
 †26-01-1989 Doorn
X 15-06-1950 Sneek 
Jeltje Middelkoop
 †20-08-1981 Vlaardingen
Attje ten Hoeve
 *13-08-1924 Terband
Hiltje ten Hoeve
 *29-12-1926 Terband
 †±2006 Heerenveen, Nederland
Grietje ten Hoeve
 *02-09-1928 Terband
Trijntje ten Hoeve
 *22-06-1931 Terband
Geert ten Hoeve
 *21-06-1933 Terband
ten Hoeve
 *03-03-1937 Heerenveen
 †03-03-1937 Heerenveen
Jan ten Hoeve
 *22-09-1940 Terband
Hendrik ten Hoeve(1)
 *24-07-1891 Grouw
 †13-10-1955 Nieuwebrug
X 23-05-1918 Haskerland 
Pierkje van der Wal
 *08-01-1895 Rottum
 †01-10-1964 Nieuwebrug
Fedde ten Hoeve(1)
 *30-05-1895 Nijehaske
 †08-02-1984 Haskerland
X 
Tjitske Bosma
 *1895 Oudeschoot
 †26-01-1974 Heerenveen
Barteld H. ten Hoeve
 *23-09-1856 Munnekeburen
 †23-11-1936 Heerenveen
X (1) 27-03-1880 Aengwirden 
Hiltje G. de With
 *10-02-1853 Oudehaske
 †20-06-1899 Oudehaske
X (2) 27-12-1900 Haskerland 
Grietje Mast
 *27-12-1855 Nijehaske
 †30-03-1938 Terband
Fedde ten Hoeve
 *21-10-1858 Boornbergum
 †29-11-1859 Opsterland
Fedde ten Hoeve
 *14-11-1861 Terband
 †12-07-1926 Franeker
X 
Teetske van der Hauw
 *05-01-1864 Bolsward
 †09-06-1948 Franeker
Hendrik B. ten Hoeve
 *26-04-1823 Boornbergum
 †11-07-1865 Terwispel
X 1853 Opsterland 
Baukjen F. Jeeninga
 *23-11-1822 Terwispel
 †16-03-1872 Terwispel
V
VI
VII
VIII
IX
1.3.10.3.3.1 ♀
Geesje ten Hoeve
leeftijd: 23 jaar
*15-08-1850 Opsterland
05-09-1873 Aengwirden
1.3.10.3.3.2 ♀
Jenke ten Hoeve
leeftijd: 88 jaar
*29-06-1852 Opsterland
29-07-1940 Leeuwarden
huwelijk met
Jacob Wolters van der Laan
*1851 Luinjeberd
1.3.10.3.3.3 ♂
Barteld ten Hoeve
leeftijd: 2 maanden
*19-07-1855 Oldelamer
07-10-1855 Opsterland
1.3.10.3.3.4.1 ♀
Elisabeth ten Hoeve
leeftijd: 58 jaar
*16-08-1878 Terband
06-06-1937 Heerenveen
huwelijk met
David Weenings
leeftijd: 59 of 60 jaar
*1877 Heerenveen
06-06-1937
1.3.10.3.3.4.2 ♀
Baukje ten Hoeve
leeftijd: 71 jaar
*03-11-1881 Terband
23-11-1952
[] Haskerdijken
huwelijk met
Rinze Douma
leeftijd: 65 jaar
*24-06-1879 Terband
01-10-1944
[] Haskerdijken
1.3.10.3.3.4.3 ♂
Geert ten Hoeve
leeftijd: 76 jaar
*01-12-1884 Terband
01-01-1961 Leeuwarden
[] Goutum
huwelijk 05-08-1909 in Haskerland met
Dienke Boersma
leeftijd: ± 105 jaar
*±1885
1990
1.3.10.3.3.4.4 ♀
Jinke ten Hoeve
leeftijd: 9 maanden
*18-05-1888 Haskerland
28-02-1889 Nijehaske
1.3.10.3.3.4.5.1 ♀
Attje ten Hoeve
*23-03-1919 Terband
1.3.10.3.3.4.5.2.1 ♂
Hendrik (Henk) ten Hoeve
leeftijd:
*15-09-1946 Heerenveen
huwelijk 25-11-1970 in Rotterdam met
Marrigje (Riet) Lafeber
leeftijd:
*05-10-1950 Rotterdam
~22-10-1950 Hillegersberg, Rotterdam
1.3.10.3.3.4.5.2.2 ♀
Willemke (Willie) ten Hoeve
leeftijd:
*25-06-1948 Leeuwarden
huwelijk 1972 in Rotterdam tot 1982 met
Alexander Cornelis Lemmens
leeftijd:
*14-03-1950 Tilburg
1.3.10.3.3.4.5.2.3 ♂
Pieter (Piet) ten Hoeve
leeftijd:
*12-09-1950 Leeuwarden
huwelijk met
Ellen
1.3.10.3.3.4.5.2.4 ♀
Pierkje (Phia) ten Hoeve
leeftijd:
*09-05-1954 Rotterdam
huwelijk met
Adriaan van Erven
1.3.10.3.3.4.5.2.5 ♀
Jacoba (Cobie) ten Hoeve
leeftijd:
*15-10-1956 Rotterdam
1.3.10.3.3.4.5.2.6 ♂
Johannes (Hans) ten Hoeve
leeftijd:
*08-03-1958 Rotterdam
1.3.10.3.3.4.5.2 ♂
Bartele ten Hoeve
leeftijd: 40 jaar
*27-03-1920 Terband
12-05-1960 Rotterdam
[] Terband
huwelijk 17-01-1946 in Heerenveen, Nederland met
Dirkje Kooistra
leeftijd: 74 jaar
*05-09-1918 Broek onder Akkerwoude
03-09-1993 Leeuwarden
[] Terband
1.3.10.3.3.4.5.3 ♂
Johannes ten Hoeve
leeftijd: 67 jaar
*21-01-1922 Terband
26-01-1989 Doorn
[]31-01-1989 Terband
huwelijk 15-06-1950 in Sneek met
Jeltje Middelkoop
20-08-1981 Vlaardingen
1.3.10.3.3.4.5.4 ♀
Attje ten Hoeve
leeftijd:
*13-08-1924 Terband
1.3.10.3.3.4.5.5 ♀
Hiltje ten Hoeve
leeftijd: ± 80 jaar
*29-12-1926 Terband
±2006 Heerenveen, Nederland
1.3.10.3.3.4.5.6 ♀
Grietje ten Hoeve
leeftijd:
*02-09-1928 Terband
1.3.10.3.3.4.5.7 ♀
Trijntje ten Hoeve
*22-06-1931 Terband
1.3.10.3.3.4.5.8 ♂
Geert ten Hoeve
*21-06-1933 Terband
1.3.10.3.3.4.5.9 ♀
ten Hoeve
leeftijd: < 1 dag
*03-03-1937 Heerenveen
03-03-1937 Heerenveen
1.3.10.3.3.4.5.10 ♂
Jan ten Hoeve
*22-09-1940 Terband
1.3.10.3.3.4.5 ♂
Hendrik ten Hoeve
leeftijd: 64 jaar
*24-07-1891 Grouw
13-10-1955 Nieuwebrug
[] Terband
huwelijk 23-05-1918 in Haskerland met
Pierkje van der Wal
leeftijd: 69 jaar
*08-01-1895 Rottum
01-10-1964 Nieuwebrug
[] Terband
1.3.10.3.3.4.6 ♂
Fedde ten Hoeve
leeftijd: 88 jaar
*30-05-1895 Nijehaske
08-02-1984 Haskerland
huwelijk met
Tjitske Bosma
leeftijd: 78 of 79 jaar
*1895 Oudeschoot
26-01-1974 Heerenveen
[]30-01-1974 Joure
1.3.10.3.3.4 ♂
Barteld Hendriks ten Hoeve
leeftijd: 80 jaar
*23-09-1856 Munnekeburen
23-11-1936 Heerenveen
[] Terband
relaties:
(1) huwelijk 27-03-1880 in Aengwirden met
Hiltje Geerts de With
leeftijd: 46 jaar
*10-02-1853 Oudehaske
20-06-1899 Oudehaske
[] Kapelle Haskerdijken
(2) huwelijk 27-12-1900 in Haskerland met
Grietje Mast
leeftijd: 82 jaar
*27-12-1855 Nijehaske
30-03-1938 Terband
1.3.10.3.3.5 ♂
Fedde ten Hoeve
leeftijd: 1 jaar
*21-10-1858 Boornbergum
29-11-1859 Opsterland
1.3.10.3.3.6 ♂
Fedde ten Hoeve
leeftijd: 64 jaar
*14-11-1861 Terband
12-07-1926 Franeker
huwelijk met
Teetske van der Hauw
leeftijd: 84 jaar
*05-01-1864 Bolsward
09-06-1948 Franeker
1.3.10.3.3 ♂
Hendrik Bartelds ten Hoeve
leeftijd: 42 jaar
*26-04-1823 Boornbergum
11-07-1865 Terwispel
huwelijk 1853 in Opsterland met
Baukjen Feddes Jeeninga
leeftijd: 49 jaar
*23-11-1822 Terwispel
16-03-1872 Terwispel